Communicatie vanuit de Vlaamse Overheid

- OPROEP VORMING EERSTELIJNSZONE
Hieronder vindt u de omzendbrief van minister Jo Vandeurzen ‘Oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ en een document waarin deze oproep nader wordt omschreven.

Omzendbrief "Oproep tot de vorming van Eerstelijnszones
Oproep voor de vorming van eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

Vragen hierover worden bij voorkeur geformuleerd via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be
Meer algemene informatie vindt u op: 

www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone

 -OPROEP VOOR HET AANWERVEN VAN TRANSITIECOACHES
Voor de begeleiding van de ‘oprichting van eerstelijnszones’ is het Agentschap Zorg en Gezondheid op zoek naar personen die de transitie op het terrein willen begeleiden. In concreto zullen vijf voltijdsequivalenten ingezet worden in Vlaanderen en 1 halftijds equivalent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u hieronder. De info over de inhoud van de opdracht en de gevraagde competenties vindt u in de bijlage. Zowel SEL Gent als LMN regio Gent verspreiden deze oproep onder hun partnerorganisaties.
Oproep voor transitiecoaches voor de begeleiding van de oprichting van de eerstelijnszones in Vlaanderen

- PROGRAMMAMANAGEMENT
Het Programmamanagement is opgericht om de opstart van de ELZ in goede banen te leiden.

Oprichten Klankborgroep voor de uitvoering van de 12 projecten (succesvol opstarten ELZ) - is onderdeel van het programma-management. Het volledig overzicht vindt u in deze PP.

Kort overzicht per project met data:

▪Afbakening ELZ: vóór zomer 2018 – in werking treden Zorgraden: ten laatste eind 2019
▪ Vorming en opstart werking van de regionale zorgzones: uiterlijk tegen 31/12/2019
▪ Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn: najaar 2018 – opstart werking: voorjaar 2019
▪ Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn: zie tekst ‘aanzet globaal plan’
▪ Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overlegeind 2018 voorlopige maatregelen, definitieve: eind 2019
▪ Naar een digitale eerste lijn: vanaf 2020
▪ Vormgeven kwaliteitsbeleid en klachtenbeleid: begin 2021 moet het kader voor zowel het kwaliteitsbeleid als het klachtenbeleid opgeleverd zijn
▪ Uitbouw geïntegreerd breed onthaal: eind 2019
▪ Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg: eind 2018
▪ Verzekeren basisopleiding en permanente vorming: begin school/academiejaar 2020/21
▪ Communicatie over reorganisatieproces en zorg in Vlaanderen: eind 2019
▪ De zorgvrager/burger centraal: wat vergt dit: vóór eind 2019 al resultaten

- INDIENEN DOSSIER 'VORMING ELZ'
De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. 
Alle info voor het indienen van het dossier betreffende de vorming van een ELZ vindt u via deze link 

- PROVINCIALE INFOAVONDEN IN 2017
In september en oktober 2017 voorziet het Vlaams Agenschap  een reeks avonden om de stand van zaken toe te lichten, een blik te werpen op de toekomst en op uw vragen te antwoorden. Deze avonden vinden plaats op verschillende locaties. Voor Gent ging deze infoavond door op dinsdag 26/9/17. Alle info leest u hier 

Hebt u nog vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg? De Faq-file van het Vlaams Agentschap geeft u al een hoop antwoorden.

- INFO VOOR LOKALE BESTUREN:

  • VVSG heeft een PP gemaakt voor alle lokale besturen over “de reorganisatie van het eerstelijnslandschap”. 
  • Lokale besturen kunnen de leidraad opvragen via eerstelijn@vvsg.be

---------------------------------------------------------------------------

*Op 20/11/17 heeft het Vlaams Agentschap een nieuwe versie van de formele engagementsverklaring doorgestuurd, waar 2 zaken uit weggelaten zijn. Hieronder een korte vergelijking tussen de oude en de nieuwe versie:

Oude versie:

Ik verbind me ertoe:

- een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken;
- bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren;
de huidige en de te ontwikkelen beleidslijnen te includeren in de werking van de (openbare) dienst, kringwerking, vereniging enzovoort;
- indien nodig, de eigen werking en diensten te herontwerpen.

Nieuwe versie:

Ik verbind me ertoe:

- een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken;
- bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren.

-------------------------------------------------------------------------

Op 11/12/17 heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid een brief aan alle colleges van burgemeester en schepenen en aan de OCMW-voorzitters en secretarissen gestuurd. De brief gaat over de engagementsverklaring voor de vorming van eerstelijnszones en over het verduidelijken van de accenten in het wordingsproces van de eerstelijnszones. 2018 is een overgangsjaar en afhankelijk van de vorderingen van het logistieke proces op Vlaams niveau zullen de eerstelijnszones in 2019 of 2020 erkent worden. Alle info leest u in de brief.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia